Lakeita Valon
Artist Name
@lakeitavalonmusic
Genres
Neo Soul, Rap
Follow

Lakeita Valon  Biography

Houston’s very own Lakeita Valon